9/27/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


  • АГИБИ С.МУРТИНО
  • Агиби доо с.Муртино е формирана во 2000 година. Располагаме со магазински простор за складирање со ладилник од 500 м2. Ние сме дирекни увозници на јужно овошје, а извозни...

Повеќе ...


  • ДИНО КОМПАНИ
  • Основна дејност на компанијата е откуп на земјоделски производи, калибрирање, пакување, разладување и продажба на истите. Изнаогање на пласман – купувачи на земјоделски п...

Повеќе ...


  • СОНЦЕ С.МУРТИНО
  • ДПТУ Сонце дооел с.Муртино врши откуп и пакување на земјоделски производи и нивен извоз на европскиот пазар. Пакувањето на земјоделските производи е на најсовремен начин...

Повеќе ...


  • СОНЧЕВА ДОЛИНА


  • ...

Повеќе ...


  • ХОРТЕНА
  • ДТТ “Хортена” – доо увоз-извоз, е извозно ориентирана компанија со основна дејност откуп и пакување на сите видови раноградинарски производи и овошје....

Повеќе ...


1 |