9/26/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


  • АТИНА
  • ДПТУ Атина дооел Струмица е фирма основана од 1991 година со странски капитал. Работи по лон систем за странски стратешки партнер и има 55 вработени. Поседува модерно опр...

Повеќе ...


  • ГЕРАС ЦУНЕВ
  • Герас Цунев АД Струмица зазема знaчаен белег во македонската текстилна индустрија со својата долгогодишна традиција во производство на костуми и сакоа. Од своите скромни ...

Повеќе ...


  • ЕДИНСТВО
  • АД Конфекција и трикотажа Единство Струмица е основана во 1966 година. Има вработено околу 300 работници. Специјализирани сме за производство на наменски програм и тоа: п...

Повеќе ...


  • ЕЛ ГРЕКО-ТЕКСТ
  • Ел Греко Текст дооел Струмица е основана од 2003 година. Располагаме со свој сопствен објект од 1500м2, а во производството се ангажирани 45 вработени. Се стремиме кон пр...

Повеќе ...


  • ИВАНА ТЕКСТ
  • Ивана Текст доо е основана 1998 година. Првата година од нашето работење беше насочено во производство на производи со сопствена линија, а потоа почнавме со лон систем на...

Повеќе ...


1 | 2 |