12/4/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


ПЕЛАГОНИЈА

Дејност: 
изведување на сите видови објекти во областа на градежништвото: високоградба, нискоградба и хидроградба

АДГ Пелагонија Струмица е акционерско друштво регистрирано на 25.10.1996 година. Вработени се 133 работници од различни структури. Во скоп на друштвото имаме економско финансов сектор, служба за правни, кадрови и општи прашања, како и техничка служба со маркетинг. Располагаме со сопствена сепарација и фабрика за бетон во кругот на стопанскиот двор во кој е сместена и градешната механизација. Имаме изведувано објекти и тоа: Од високоградба-стамбени згради, стамбено-трговски, трговски објекти, административни објекти, школи, индустриски објекти, од нискоградба-патишта, мостови, од хидроградба-резервоари, брани, систем за наводнување, цевководи и друго.

Наши производи:

• Гранулиран, сепариран, перен шљунак по фракции од 0-4мм; од 4-8мм; од 8-16мм; и од 16-32мм; за изработка на бетони, малтери, дренажи. За истите поседуваме и атест за квалитет.
• Бетони; произведуваме бетони во сопствена фабрика за бетон и тоа за марките МБ15, МБ20, МБ, МБ30; Истиот го транспортирам со автомиксери до бараната дестинација
• Керамиди; сопствено производство на бетонски керамиди во боја на бетон и боја по барање на Инвеститорот.
• Бетонски работилници; Во кругот на стопанскиот двор произведуваме бетонски рабници 18/24цм и баштенски рабници

Генерални податоци:

  • AddressАдреса:
  • ул.Братство Единство бр.20
    2400 Струмица
  • TelephoneТелефон:
  • +389 (34) 348 412

Контакт форма:

(задолжително за пополнување)
(не е задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)