6/4/2020 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


СТРУМИЧКО ПОЛЕ ВАСИЛЕВО

Дејност: 
земјоделско производство, негова преработка и финализација.

АД Струмичко Поле има поминато повеке развојни и организациони етапи а постои од 1958 година. Во рамките на својата програма се бави со земјоделско и индустриско производство.Делот на примарното производство кое се обавува на сопствени плантажи опфака: производство на полјоделски култури (житни, фуражни, градинарски и индустриски), производство на овошје, сточарство, производство на грозје.
Своите производи главно ги пласира на домашен пазар а има разработено и пласман на десертно грозје пакувано во холаннтези вон границите на Македонија.

Наши производи:

• Сорти вина: Вранец, Смедеревка, Ризлинг, Белан, Жупљанка, Гаме, Мерло, Кадарка, Прокурец, Хамбург
• производство на полједелски култури
• производство на житни култури (пченица и јачмен)
• производство на фуражни култури (пченка и луцерка)
• производство на градинарски култури (пиперка и бостан)
• производство на индустриски култури (сончоглед)
• производство на грозје (лозарство)
• производство на овошје (овоштарство)
• одгледување на свињи ( сточарство)
• преработка на грозјето во вино и дестилирање на истото и споредните производи во дестилиран алкохол (вински дестилат)

Генерални податоци:

  • AddressАдреса:
  • с.Василево
  • TelephoneТелефон:
  • +389 (34) 353 750

Контакт форма:

(задолжително за пополнување)
(не е задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)