12/4/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


Општина Василево

 • Држава
  Република Македонија
  Општина
  Василево
  Население
  12. 122 жители во 15 населени места
  Површина
  220,8 km2
  Надморска височина
  200 – 300 m
  Временска зона
  GMT + 1
  Телефонски код
  00 389 (0) 34
  Поштенски код
  2411
  Национална валута
  Денар (1 MKД)
  Клима
  Субмедитеранска, со поголемо или помало вкрстосување со источно-континентална.
  Патна инфраструктура
  Поврзаност со регионални и магистрални патишта – М-6 Магистрален пат кој ги поврзува Р.Македонија со Р. Бугарија и Р. Грција. Низ општина Василево поминуваат и 2 регионални патни правци Р-610 и Р-607.
  Оддалеченост
  • 160 km од Скопје
  • 125 km од Солун (Р.Грција)
  • 215 км од Софија (Р.Бугарија)
  Оддалеченост од железница
  • ЖС Миравци - 45 km • ЖС Штип - 65 km
  Оддалеченост од аеродром
  • Aеродром Скопје - 140 km
  • Аеродром Солун - 135 km
  • Аеродром Софија - 225 km
  Оддалеченост од граничен премин
  45 км од граничен премин Стар Дојран (кон Грција), 50 км од граничен премин Богородица (кон Грција), 27 км од граничен премин Ново Село (кон Бугарија)
  Природни ресурси
  Шумите се застапени во планинскиот дел на општината на површина од 11 010 ха, а пасиштата се застапени нја површина од 171 ха. Општина Василево располага со наогалишта на следниве минерали: кварц и варовник. На територијата на општина Василево се наога и вештачка акумулација Турија.
  Економија
  Најразвиени стопански сектори во општината се земјоделието (полјоделството, градинарството, овоштарството и лозарството) како и дрвната, градежната индустрија. Во општина Василево 84 % од населението се занимаваат со земјоделие. Оформена е и индустриска зона која е изградена со мали и поголеми стопански капацитети.
  Контакт
  Општина Василево
  Градоначалник: Славе Христов
  Василево бб
  2411 Василево
  Телефон: 00 389 (0) 34 354 444
  Факс: 00 389 (0) 34 353 007
  Web: www.vasilevo.gov.mk
  E-mail: gradonacalnik@opstinavasilevo.gov.mk