12/4/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


Општина Струмица

 • Држава:
  Република Македонија
  Општина:
  Струмица
  Население:
  54.676 жители во 25 населени места
  Површина:
  321,89 km2
  Надморска височина:
  256 m
  Временска зона:
  GMT + 1
  Телефонски код:
  ++389 (0) 34
  Поштенски код:
  2400
  Национална валута:
  Денар (1 MKД)
  Клима:
  Субмедитеранска, со поголемо или помало вкрстосување со источно-континентална.
  Патна инфраструктура:
  Поврзаност со регионални и магистрални патишта – М-6 Магистрален пат кој ги поврзува Р.Македонија со Р. Бугарија и Р. Грција.
  Оддалеченост:
  • 150 km од Скопје
  • 115 km од Солун (Р.Грција)
  • 210 км од Софија (Р.Бугарија)
  Оддалеченост од железница:
  • ЖС Миравци - 40 km
  • ЖС Штип - 60 km
  Оддалеченост од аеродром:
  • Aеродром Скопје - 135 km
  • Аеродром Солун - 130 km
  • Аеродром Софија - 220 km
  Оддалеченост од граничен премин:
  40 км од граничен премин Стар Дојран (кон Грција), 45 км од граничен премин Богородица (кон Грција), 22 км од граничен премин Ново село (кон Бугарија)
  Природни ресурси:
  Изобилство на термоминерален хидропотенцијал (термоминералните извори на Бања Банско); Рудници за нематели (фелдспад, CaCO3).
  Економија:
  Најразвиен стопански сектор во општината е раноградинарското производство. Нагласена индустриска и стопанска активност во Струмица каде главни дејности се: конзервната, текстилната, дрвопреработувачката, мелничко -пекарската индустрија, индустријата за градежни материјали, металопреработувачката, електро и електронската индустрија. Особен развој во градот Струмица бележат трговијата, угостителството и услугите.
  Контакт:
  Општина Струмица
  Градоначалник: Зоран Заев
  ул. Сандо Масев бр. 1
  2400 Струмица
  Телефон: ++389 (0) 34 348 047
  Факс: ++389 (0) 34 320 544
  web: www.strumica.gov.mk
  E-mail: gradonacalnik@strumica.gov.mk