9/26/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


Општина Ново Село

 • Држава
  Република Македонија
  Општина
  Ново Село
  Население
  11.567 жители во 16 населени места
  Површина
  237,45 km2
  Надморска височина
  236 m
  Временска зона
  GMT + 1
  Телефонски код
  00 389 (0) 34
  Поштенски код
  2434
  Национална валута
  Денар (1 MKД)
  Клима
  Субмедитеранска, со поголемо или помало вкрстосување со источно-континентална.
  Патна инфраструктура
  Поврзаност со регионални и магистрални патишта – М-6 Магистрален пат кој ги поврзува Р.Македонија со Р. Бугарија и Р. Грција. Низ општина Ново Село поминува и регионалниот пат Р-605 кој го поврзува подбеласичкиот регион од општината.
  Оддалеченост
  • 173 km од Скопје
  • 138 km од Солун (Р.Грција)
  • 187 км од Софија (Р.Бугарија)
  Оддалеченост од железница
  • ЖС Миравци - 63 km
  • ЖС Штип - 83 km
  Оддалеченост од аеродром
  • Aеродром Скопје - 158 km
  • Аеродром Солун - 153 km
  • Аеродром Софија - 197 km
  Оддалеченост од граничен премин
  63 км од граничен премин Стар Дојран (кон Грција), 68 км од граничен премин Богородица (кон Грција), 9 км од граничен премин Ново Село (кон Бугарија)
  Природни ресурси
  Изобилство на шуми и води (Беласица, Смоларски Водопад, Колешински Водопад, Мокрински Извори)
  Економија
  Најразвиени стопански сектори во општината се земјоделието, полјоделството, градинарството, овоштарството и лозарството, како и дрвната, прехрамбената, конзервната и градежната индустрија.
  Контакт
  Општина Ново Село
  Градоначалник: Никола Андонов
  ул. Мануш Турновски бб
  2434 Ново Село
  Телефон: 00 389 (0) 34 355 202
  Факс: 00 389 (0) 34 355 702
  Web: www.novoselo.gov.mk
  E-mail: gradonacalnik@novoselo.gov.mk