9/26/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


ЛОКАЦИИ - ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

 • ЛОКАЦИЈА 1
  Назив: ИНДУСТРИСКА ЗОНА ВАСИЛЕВО 1
  Сопственост: Државна
  Површина: 124 215 м2
  Локација: Локацијата се наога во непосредна близина на населеното место Василево, до Магистрален пат М-6, индустриска зона Василево
  Моментална употреба: Слободна локација за градење
  Локацијата е погодна за дејностите: Локацијата е погодна за изградба на производствени капацитети.
  Инфраструктура: Моменталната постоечка инфраструктура не е доволна, но има можност за поврзување, и постои пристапен асфалтен пат
  Информации: Локацијата опфака повеке градежни парцели предвидени за преработка на земјоделски производи, угостителство со трговија, организиран паркинг на тешки моторни возила
  ЛОКАЦИЈА 2
  Назив: СЕЛО ВЛАДЕВЦИ
  Сопственост: Државна
  Површина: 52.226 м2
  Локација: Локацијата се наога во непосредна близина на населеното место Владевци
  Моментална употреба: Слободна локација за градење
  Локацијата е погодна за дејностите : Локацијата е погодна за изградба на производствени капацитети, локацијата е уредена во согласност со урбанистички план вон населено место
  Инфраструктура: Моменталната постоечка инфраструктура не е доволна но има можност за поврзување и постои пристапен асфалтен пат.
  ЛОКАЦИЈА 3
  Назив: ИНДУСТРИСКА ЗОНА ВАСИЛЕВО 2
  Сопственост: Државна
  Површина: 44.908 м2
  Локација: Локацијата се наога во непосредна близина на населеното место Василево, до Магистрален пат М-6,индустриска зона Василево
  Моментална употреба: локацијата е подготвена за користење
  Локацијата е погодна за дејностите: Локацијата е погодна за изградба на производствени капацитети, изградба на трговски центар.
  Инфраструктура: Моменталната постоечка инфраструктура не е доволна, но има можност за поврзување, и постои пристапен асфалтен пат
  Информации: Локацијата е уредена во согласност со урбанистички план вон населено место