9/26/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


ЛОКАЦИИ - ОПШТИНА СТРУМИЦА

 • ЛОКАЦИЈА 1
  Назив: ЦЕНТАР ЗА ПОНУДА И ПОБАРУВАЧКА НА РАНОГРАДИНАРСКИ ПРОИЗВОДИ
  Сопственост:Општина Струмица
  Површина: 150.868 m2
  Локација: До Магистрален пат М-6; Стопанска зона;
  Моментална употреба:Слободна локација за градење; Идеен проект за Агро берза - Центар за понуда и побарувачка на раноградинарски производи
  Локацијата е погодна за дејностите: Откуп, доработка, складирање и дистрибуција на раноградинарски производи.
  Инфраструктура: Комплетна инфраструктурна покриеност;
  Информации: Во Струмичкиот регион се производува најголема колична на раноградинарски производи кои во еден дел се извезуваат во западно европските земји и земјите во регионот. Оснивањето на Центар за понуда и побарувачка на раноградинарски производи ќе овозможи раззвој на агробизнисот во Република Македонија а посебно во општината.
  Проектирана инвестиција: 5.000.000 евра
  ЛОКАЦИЈА 2
  Назив: ИНДУСТРИСКА ЗОНА “СЕВЕР”
  Сопственост: Државна и приватна
  Локација: До Магистрален пат М-4; Стопанска зона;
  Моментална употреба: Слободни локации за градење
  Локацијата е погодна за дејностите: Производство, трговија, угостителство.
  Инфраструктура: Недостаток на канализациска инфраструктура
  Информации: Индустриска зона “Север” е најсовремена зона во општината. Се наога на 2 км од центарот на градот и во неа егзистираат околу 30 стопански капацитети. Во моментот само 20 % од неа е искористен а остатокот е во фаза на урбанизација.
  ЛОКАЦИЈА 3
  Назив: УЛ. МАРШАЛ ТИТО
  Сопственост: Приватна
  Површина: 7678 м2
  Локација: Градско подрачје (500 м оддалечено од центрот на градот)
  Моментална употреба: Слободна локација
  Локацијата е погодна за дејностите: Административно деловен објект.
  Инфраструктура: Комплетна инфраструктурна покриеност;
  ЛОКАЦИЈА 4
  Назив – НОВА СТОПАНСКА ЗОНА (Жито Струмица – Терминал Траншпед)
  Сопственост: Приватна
  Површина: 62 ha
  Локација: Атрактивна местоположба на влезот во градот.
  Моментална употреба: 10 % Стопанство а остатокот се слободни локаци за градење.
  Локацијата е погодна за дејностите: Незагадувачко стопанство
  Инфраструктура: Неизведена.
  Информации: Деталните урбанистички планови за локациите се во фаза на изработка.
  ЛОКАЦИЈА 5
  Назив – ТУРИСТИЧКА НАСЕЛБА “ПАНАИР” с. Банско
  Сопственост: Државна
  Површина: 95.680 м2
  Локација: Туристичка населба с. Банско, 12 км од Струмица
  Моментална употреба: Слободна локација за градење
  Локацијата е погодна за дејностите: Туристичко – Угостителска дејност
  Инфраструктура: Локацијата е обезбедена со вода, електрична струја, телефон, отпаден систем. До локацијата има пристапен асвалтен пат.