9/27/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


ЛОКАЦИИ – ОПШТИНА НОВО СЕЛО

 • ЛОКАЦИЈА 1
  Назив: ИНДУСТРИСКА ЗОНА „КОШУТИЦА“ НОВО СЕЛО
  Сопственост: Државна и приватна
  Површина: 15 хектари
  Локација: На 400м од Магистрален пат М-6
  Моментална употреба: Стопанска зона со слободни локации за градење
  Локацијата е погодна за дејностите: Производство и трговија.
  Инфраструктура: Недостаток на водоводна и канализациска инфраструктура
  Информации: Локацијата е на 2км од центарот на населеното место Ново Село
  ЛОКАЦИЈА 2
  Назив: ИНДУСТРИСКА ЗОНА БОРИСОВО
  Сопственост: Општинска
  Површина: 6,9 хектари
  Локација: До Регионален пат R-605
  Моментална употреба: Слободни локации за градење
  Локацијата е погодна за дејностите: Прехрамбена индустрија
  Инфраструктура: Постои електрична мрежа 10KW; Системи за вода за пиење;Лесна достапност до подземни води и лесно решавање за одвод на отпадни и атмосферски води
  Информации: Во зоната веќе егзистират неколку стопански капацитети, а во подем е изградба на нови.