4/23/2019 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


ЛОКАЦИИ – ОПШТИНА НОВО СЕЛО

  • ЛОКАЦИЈА 1
    Назив: ИНДУСТРИСКА ЗОНА „КОШУТИЦА“ НОВО СЕЛО
    Сопственост: Државна и приватна
    Површина: 15 хектари
    Локација: На 400м од Магистрален пат М-6
    Моментална употреба: Стопанска зона со слободни локации за градење
    Локацијата е погодна за дејностите: Производство и трговија.
    Инфраструктура: Недостаток на водоводна и канализациска инфраструктура
    Информации: Локацијата е на 2км од центарот на населеното место Ново Село
    ЛОКАЦИЈА 2
    Назив: ИНДУСТРИСКА ЗОНА БОРИСОВО
    Сопственост: Општинска
    Површина: 6,9 хектари
    Локација: До Регионален пат R-605
    Моментална употреба: Слободни локации за градење
    Локацијата е погодна за дејностите: Прехрамбена индустрија
    Инфраструктура: Постои електрична мрежа 10KW; Системи за вода за пиење;Лесна достапност до подземни води и лесно решавање за одвод на отпадни и атмосферски води
    Информации: Во зоната веќе егзистират неколку стопански капацитети, а во подем е изградба на нови.