9/26/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


Општина Босилово

 • Држава:
  Република Македонија
  Општина:
  Босилово
  Население:
  14.264 жители во 16 населени места
  Површина:
  149,5 km2
  Надморска височина:
  214 m
  Временска зона:
  GMT + 1
  Телефонски код:
  ++389 (0) 34
  Поштенски код:
  2431
  Национална валута:
  Денар (1 MKД)
  Клима:
  Субмедитеранска, со поголемо или помало вкрстосување со источно-континентална.
  Патна инфраструктура:
  Поврзаност со регионални и магистрални патишта – М-6 Магистрален пат кој ги поврзува Р.Македонија со Р. Бугарија и Р. Грција и Регионален пат R-523 кон Берово
  Оддалеченост:
  • 160 km од Скопје
  • 123 km од Солун (Р.Грција)
  • 202 км од Софија (Р.Бугарија)
  Оддалеченост од железница:
  • ЖС Миравци - 32 km
  • ЖС Штип - 68 km
  Оддалеченост од аеродром:
  • Aеродром Скопје - 143 km
  • Аеродром Солун - 138 km
  • Аеродром Софија - 212 km
  Оддалеченост од граничен премин:
  48 км од граничен премин Стар Дојран (кон Грција), 53 км од граничен премин Богородица (кон Грција), 14 км од граничен премин Ново село (кон Бугарија)
  Природни ресурси:
  Изобилство на :Рудници за нематели (фелдспад)-Хамзали,и потенцијален извор на злато и бакар на планината Огражден кој е во завршна фаза на истражување,водни ресурси-доста реки и браната Иловчанка,плодна почва за земјоделско производство.
  Економија:
  Најразвиени стопански сектори во Општината се: Земјоделство, градинарство, овоштарство, сточарство како и дрвната и градежната индустрија.
  Контакт:
  Општина Босилово
  Градоначалник: Георге Манушев
  Општина Босилово
  С.Босилово бб
  2431 Босилово
  Телефон: ++389 (0) 34 371 600
  Факс: ++389 (0) 34 371 600
  web: www.opstinabosilovo.gov.mk
  E-mail: ops.bosilovo@mt.net.mk